Regulamin uczestnictwa w wyjazdach modlitewnych organizowanych przez BiuroPielgrzyma.pl
1.1. Przed zgłoszeniem udziału w wyjeździe, Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem oraz programem dostępnym na www.biuropielgrzyma.pl
1.2. Wpłata kwoty złotówkowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu biura.
1.3. Aby zgłosić swój udział w wyjeździe, Uczestnik winien wypełnić formularz zgłoszenia. Po podaniu organizatorowi swoich danych i opłaceniu kwoty złotówkowej, Uczestnik zostaje wpisany na listę wyjazdu. Zajmowanie miejsc w autokarze następuje według kolejności wpłat dokonywanych przez Uczestników. Do autokaru pilot zaprasza Uczestników z imienia i nazwiska. Pierwsze cztery miejsca (pierwszy rząd) zarezerowane są dla pilota, osoby duchownej lub osób wskazanych przez organizatora.
1.3 a. Uczestnik winien w ciągu 5 dni, od zgłoszenia udziału w wyjeździe, wpłacić kwotę złotówkową na konto biura.
1.3 b. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, informacje kontaktowe (imię, nazwisko, telefon i adres e-mail) podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, są wykorzystywane przez biuro tylko w celu kontaktu z Uczestnikiem, w sprawach dotyczących wyjazdu, na który zapisał się Uczestnik.
 
Imię, nazwisko i numer PESEL jest udostępniany firmie ubezpieczeniowej (PZU), celem dokonania ubezpieczenia Uczestnika, biorącego udział w wyjeździe. Dane Uczestnika przechowywane są przez biuro do momentu zakończenia wykonywania usługi.
1.4. Kwota euro płatna jest w dniu wyjazdu przez Uczestnika, bezpośrednio u pilota w autokarze.
1.5. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zadbania o bezpieczeństwo swoich dokumentów (paszport lub dowód osobisty). W razie kradzieży lub zagubienia dokumentu, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie formalności związane z wyrobieniem duplikatu dokumentu, np. indywidualnie organizując transport do konsulatu, pokrycie kosztów zrobienia fotografii i wyrobienia nowego dokumentu.
1.6. Wyjazdy organizowane są z Gdańska i Łodzi. Miejsce zbiórki dla grupy z Gdańska - parking w okolicach kościoła św. Ojca Pio, a dla grupy z Łodzi - przystanek autobusowy (zatoczka) w okolicach dworca autobusowego Łódź Kaliska. Trzecie miejsce zbiórki w miejscowości Żory (stacja Lotos przy autostradzie A1). W miejscach zbiórki, autokar oczekuje na Uczestnika do 10 minut po przyjeździe.
1.7. W przypadku organizowania wyjazdu we współpracy z konkretną parafią, autokar podstawiany jest przez organizatora wyłącznie na placu (parkingu) w okolicach kościoła. W takim wypadku wyjazd poprzedzony jest Mszą Świętą o godz. 6:00. Pakowanie bagażu i zajmowanie miejsc w autokarze, po zakończeniu Mszy Świętej. W czasie trwania Mszy Świętej autokar pozostaje zamknięty.
Informacja o właściwym miejscu zbiórki dostępna będzie w dziale Aktualności na 14 dni przed wyjazdem.
* * *
2.1. BiuroPielgrzyma.pl zastrzega sobie możliwość zmiany ceny pielgrzymki z niezależnych od siebie okoliczności, np. w przypadku wzrostu kosztów transportu i opłat należnych, wzrostu kursu walut. Zmiana ceny nie może być dokonana później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. Organizator informuje Uczestnika o tym fakcie telefonicznie.
2.2. Wzrost o więcej niż 10% upoważnia Uczestnika do rezygnacji z wyjazdu, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie organizatora osobiście, telefonicznie lub drogą mailową, nie później niż 3 dni od dnia otrzymania informacji o dopłacie. W tym przypadku Uczestnik otrzymuje całkowity zwrot wpłat.
2.3. BiuroPielgrzyma.pl zastrzega sobie prawo do:
  • odwołania wyjazdu, zmiany świadczeń lub ich ograniczenia z przyczyn od niej niezależnych, np. zmian przepisów w kraju docelowym lub tranzytowym, umów międzynarodowych, przepisów szczególnych oraz sytuacji losowych i klęsk żywiołowych.
  • odwołania wyjazdu z powodu nieodpowiedniej liczby Uczestników. Usługa realizowana jest powyżej 35 Uczestników.
2.4. W wypadku odwołania wyjazdu z powodów wymienionych w punkcie 2.3. Uczestnik otrzymuje całkowity zwrot dokonanych wpłat.
* * *
3.1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w wyjeździe.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika, bez względu na przyczyny, z wyjazdu trwającego więcej niż jeden dzień i uwzględniającego minimum jeden nocleg, BiuroPielgrzyma.pl dokonuje potrąceń:
•    opłata manipulacyjna, bez względu na termin rezygnacji – 100 zł;
•    w terminie krótszym niż 28 dni –  50% ceny złotówkowej wyjazdu, bez odsetek,
•    w terminie krótszym niż 21 dni – 100% ceny złotówkowej wyjazdu, bez odsetek.
Uczestnik rezygnujący z wyjazdu może w tym czasie odzyskać całą wpłaconą kwotę złotówkową, jeżeli na swoje miejsce zapewni innego Uczestnika.
3.3. Biuro dokonuje zwrotu wpłaty, zgodnie z pkt. 3.2., wyłącznie na konto bankowe Uczestnika.
* * *
4.1. Uczestnik zobowiązany jest przed wyjazdem sprawdzić ważność i stan techniczny dokumentu, którym będzie posługiwał się za granicą.
4.2. Organizator wyłączony jest z odpowiedzialności weryfikacji stanu technicznego i ważności dokumentu, którym Uczestnik posługuje się w czasie wyjazdu.
4.3. Wymagane jest aby w dniu wyjazdu, dokument tożsamości, którym Uczestnik posługuje się na granicy, pozostawał ważny przez minimum 3 miesiące.
4.4. Uczestnik z innym niż polskim obywatelstwem, powinien sam upewnić się, że nie obowiązują Go żadne ograniczenia wizowe, w czasie przekraczania granicy (zgodnie z programem wyjazdu). Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak stosownych dokumentów Uczestników w tym zakresie.
4.5. Uczestnik bez dokumentu lub z nieważnym lub z uszkodzonym dokumentem (dowód osobisty/paszport) na polecenie celnika o braku możliwości przekroczenia granicy przez tegoż Uczestnika, zobowiązany jest wobec organizatora opuścić autokar i we własnym zakresie zapewnić sobie pobyt w kraju zatrzymania lub samemu zorganizować indywidualny powrót do kraju zamieszkania. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym finansowej, wobec Uczestnika w związku z powyższą sytuacją.
4.6. Wymagane jest, aby Uczestnik poniżej 18. r.ż. podróżował pod opieką osoby pełnoletniej. W przypadku gdy opiekunem niepełnoletniego Uczestnika nie jest rodzic lub opiekun prawny, wymagany jest dokument potwierdzony przez notariusza stwierdzający, komu rodzice powierzają opiekę nad osobą niepełnoletnią na czas wyjazdu. Brak wyżej wymienionego dokumentu spowoduje zatrzymanie niepełnoletniego Uczestnika na granicy i wymusi na jego rodzicach lub opiekunach prawnych zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym finansowej, wobec Uczestnika w związku z powyższą sytuacją.
4.7. W celu sprawnego przebiegu wyjazdu Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota, przestrzegania punktualności oraz informowania pilota o zamiarze oddalenia się od grupy w czasie wspólnego przejścia do miejsca wyznaczonego przez pilota.
4.8. Uczestnik winien stosować się do przestrzegania wyznaczonej godziny wyjścia z pensjonatu. Niestawienie się Uczestnika o określonej godzinie odbierane będzie przez organizatora, że Uczestnik samodzielnie zaplanował swój dzień, np. na indywidualną modlitwę, czy wypoczynek.
4.9. Miejsce i czas zbiórki ustala wyłącznie organizator. W przypadku niestosowania się do zaleceń miejsca zbiórki i godziny odjazdu, Uczestnik dobrowolnie decyduje się na indywidualny powrót na miejsce noclegu, przy czym organizator nie pokrywa kosztów związanych z transportem.
4.10. Wyjazdy turystyczne realizowane są bez przewodnika (chyba, że z programu wynika inaczej). Biuro świadczy jedynie Uczestnikom zorganizowany przejazd do miejsca zwiedzania zgodnego z programem wyjazdu.
4.11. Uczestnik zobowiązany jest w czasie realizacji programu, do udziału w wyjazdach turystycznych obowiązkowych dla całej grupy, np. kiedy trasa przejazdu związana jest z przekroczeniem granicy kraju, w którym realizowany jest wyjazd. Nieuczestnictwo osób w wyjazdach obowiązkowych skutkuje odwołaniem wyjazdu dla grupy (zgodność Uczestników z listą pokładową autokaru).
4.12. W przypadku gdy Uczestnik decyduje się na kąpiel w morzu, jeziorze lub w miejscowych basenach, powinien pamiętać, że są to kąpieliska niestrzeżone. Uczestnik winien zachować ostrożność i unikać zbędnego ryzyka, np. skoki do wody. Kąpiel w tych miejscach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4.13. Na czas wyjścia z hotelu/pensjonatu, Uczestnik winien zaopatrzyć się w wodę i niezbędne leki.
* * *
5.1. BiuroPielgrzyma.pl jest odpowiedzialne za przebieg wyjazdu zgodnie z ramowym programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń.
5.2. W czasie trwania wyjazdu Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją programu (chyba, że z programu wynika inaczej).
5.3. Organizator dołoży wszelkich starań, by program wyjazdu realizowany był w sposób staranny z dbałością o każdego z Uczestników.
5.4. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych, np. warunków atmosferycznych, decyzji państwowych, działania sił wyższych lub leżących po stronie Uczestnika.
5.5. W autokarze organizator realizuje program modlitewny, poprzez modlitwę, śpiew (pieśni religijne i piosenki świeckie), prezentuje filmy i muzykę. Organizator dba o dobrą atmosferę wśród Uczestników w czasie podróży.
* * *
6.1. Organizator ubezpiecza Uczestnika w PZU od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) za granicą. Suma ubezpieczenia wynosi 120 tys. zł na Uczestnika.
 
6.2. Uczestnik legitymujący się na granicy dokumentem, w którym nie ma wpisanego miejsca zamieszkania w Polsce, także w przypadku posiadania polskiego paszportu, jest zobowiązany ubezpieczyć się od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków na czas trwania wyjazdu, w kraju zamieszkania i dokument ubezpieczenia przekazać organizatorowi na tydzień przed planowaną podróżą. Brak ubezpieczenia spowoduje wykreślenie Uczestnika z listy wyjazdu. Koszty takiego ubezpieczenia pokrywa Uczestnik.
 
6.3. W zgodnie z przepisami i regulaminem PZU § 31.1.3 (regulamin PZU tutaj) z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są koszty leczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o działaniu przeciw narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku opisanej sytuacji z odpowiedzialności wobec Uczestnika, w tym finansowej, wyłączony jest także organizator.
 
6.4. Uczestnik dobrowolnie może ubezpieczyć się na czas wyjazdu od chorób przewlekłych. Ubezpieczenie to jest płatne dodatkowo u organizatora. Koszt ubezpieczenia zgodny z obowiązującą taryfą ubezpieczyciela.
 
6.5. Gwarantowane ubezpieczenie nie obejmuje utraty pieniędzy, biżuterii, bagażu, kosztów związanych z utratą dokumentów w czasie realizacji wyjazdu i rzeczy zakupionych za granicą.
 
6.6. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania pielgrzymki w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 
*   *   *
 
7.1. Regulamin BiuroPielgrzyma.pl w formie papierowej dostępny jest u organizatora w czasie realizacji wyjazdu. Wszelkie roszczenia będą rozstrzygane w oparciu o wyżej wymieniony regulamin biura.
 
start       film       kontakt       medjugorje       do góry
facebook